جواز تاسیس اراضی ملی

مراحل صدور جواز تاسیس(ایجادی) در خارج ازشهرکها و نواحی صنعتی استان اصفهان( اراضی ملی )

مراحل ثبت نام متقاضی در سایت بهین یاب:

متقاضی محترم با مراجعه به سایت www.behinyab.ir ( فقط از طریق مرورگر Internet Explorer ) برای اخذ جواز تاسیس به شرح ذیل اقدام فرمایید:

الف : اخذ نام کاربری و رمز عبور

1. انتخاب گزینه " سرمایه گذاری"

2. " ورود به بخش سرمایه گذاری "

3. انتخاب " فرآیند های جواز تاسیس واحد های تولیدی "

3.1. انتخاب گزینه " صدور (نمایش روند فرآیند) "

4. دریافت نام کاربری و رمز عبور ( در صورت نداشتن نام کاربری و رمز عبور)

4.1. تکمیل اطلاعات " نام کاربری و رمز عبور "

4.1.1. تکمیل اطلاعات بخش های مشخصات بنگاه ، مشخصات مدیر عامل/مدیر واحد (در صورتیکه متقاضی شخص حقوقی است) ، نام تجاری ، دفتر

ü درصورتیکه اطلاعات عمومی بنگاه کامل نشده باشد، امکان ثبت درخواست جواز تاسیس نمی باشد. جهت تکمیل یا ویرایش اطلاعات عمومی بنگاه از طریق گزینه "حساب کاربری" اقدام نمایید.

ü خواهشمند است جهت پیگیری امور در حفظ و نگهداری شناسه و رمز عبور خود کوشا باشید.

ب : ثبت درخواست جواز تاسیس

1. انتخاب گزینه " سرمایه گذاری "

2. انتخاب گزینه " صدور جواز تاسیس "

3. تعیین اولویت موضوع سرمایه گذاری در گام انتخاب طرح، گزینه "عنوان موضوع"

ü در صورتی که محصول مورد نظر در فهرست موضوع سرمایه گذاری مرتبط وجود داشته و اولویت موضوع (الف یا ب) مشخص شده باشد، مراحل زیر را تکمیل نمایید. در غیر این صورت با انتخاب محصول مورد نظر درخواست شما جهت بررسی به وزارت متبوع ارجاع خواهد یافت. ( مراجعه به بند ج)

4. تکمیل گام های انتخاب طرح ، مشخصات عمومی ، مشخصات سرمایه گذاری ، امکانات فراهم شده ، نحوه اجرا (انجام تایید اطلاعات وارده در انتهای هر گام)

5. انجام "تایید نهایی ثبت نام" توسط متقاضی و مراجعه به سازمان جهت بررسی و اخذ جواز تاسیس

ج : اگر محصول مورد نظر شما در بین محصولات تعیین اولویت شده وجود ندارد قسمت "موضوع پیشنهادی جدید" را تکمیل نمایید.

1. تکمیل گام های اطلاعات عمومی ، ویژگی ها (انجام تایید اطلاعات وارده در انتهای هر گام)

2. انجام تایید نهایی ثبت نام توسط متقاضی

ü در این مرحله طرح سرمایه گداری برای بررسی و تعیین اولویت به ستاد وزارتخانه ارجاع یافته و پس از بررسی و اعلام نظر، متقاضیان می توانند بند (ب : ثبت درخواست جواز تاسیس) را انجام دهند.

ü مراحل اخذ جواز تاسیس در سازمان صنعت معدن وتجارت استان اصفهان :

ردیف

مرحله

مسئول مربوطه

محل

شماره اتاق

1

ارائه درخواست صدور جواز تاسیس از طریق ثبت نام در سامانه بهین یاب

متقاضی

www.behinyab.ir

کافی نت

2

ارجاع درخواست از طریق سامانه مدیریت فرایند(هماهنگ) توسط رییس اداره امورطرح ها و سرمایه گذاری به کارشناس تخصصی

آقای مهندس رحیمی(کفایت-اسدپور)

طبقه اول

25

3

انجام استعلام ازشرکت شهرک های صنعتی استان درخصوص امکان واگذاری زمین جهت اجرای طرح موردنظر درهریک ازشهرک هاونواحی صنعتی مصوب موجوددرمنطقه موردنظرمتقاضی زمین

کارشناس تخصصی

طبقه اول

35 - 33

4

درصورت ارائه پاسخ شرکت شهرک ها ی صنعتی ، مبنی برعدم وجودزمین برای واگذاری ویاعدم امکان استقرارطرح به لحاظ ایجاد آلایندگی ومسائل زیست محیطی درشهرک هاونواحی صنعتی مصوب موجوددرمنطقه موردنظر ، بررسی مدارک ومستندات زمین شامل کروکی ومختصات زمین utm ، سایت پلان ،نقشه جانمایی ماشین آلات وتوضیح مختصری ازفرایندتولید ، توسط کارشناس مربوطه وبررسی میزان زمین موردنیاز مطابق بخشنامه های ارسالی ازوزارت متبوع وسازمان اموراراضی کشوروبررسی عدم تداخل مختصات زمین موردتقاضابامحدوده های معدنی مصوب سازمان ازطریق ارجاع درخواست به کارشناس مرتبط درحوزه معاونت امورمعادن وصنایع معدنی سازمان

(اخذ استعلام از معاونت طرح و برنامه وزارت متبوع به استنادبخشنامه شماره 33629/60 مورخ 30/01/96 در صورتیکه متقاضی زمین درخواست واگذاری اراضی بالای یک هکتار داشته باشد)

کارشناس تخصصی

طبقه اول

35 - 33

5

انجام استعلام ازسازمان جهادکشاورزی (اموراراضی)درخصوص واگذاری زمین )صدوراستعلام های سیزده گانه(

کارشناس تخصصی

طبقه اول

35 - 33

6

بازگردانی ثبت نام سایت توسط کارشناس به متقاضی (پس ازاخذپاسخ مثبت استعلام درخواست مجددا بررسی شود)

کارشناس تخصصی

طبقه اول

35 - 33

7

اخذپاسخ استعلام هاازارگان های استعلام شونده توسط متقاضی وثبت دردبیرخانه سازمان

متقاضی

--

--

8

ارجاع پاسخ استعلام هاازطریق سیستم دبیر توسط رییس اداره امورطرح ها و سرمایه گذاری به کارشناس تخصصی

آقای مهندس رحیمی

طبقه اول

25

9

انجام بررسی پاسخ استعلام ها وبررسی درخواست در سامانه مدیریت فرایند(هماهنگ) و تایید اول توسط کارشناس مربوطه

کارشناس تخصصی

طبقه اول

35 - 33

10

تایید دوم در سامانه مدیریت فرایند(هماهنگ) توسط رییس اداره امورطرح ها و سرمایه گذاری

آقای مهندس رحیمی

طبقه اول

25

11

مراجعه متقاضی به بانک برای واریز فیش های حقوق دولتی

متقاضی

بانک ملی

خارج از سازمان

12

ثبت اطلاعات فیش های واریزی حقوق دولتی در سامانه مدیریت فرایند(هماهنگ) توسط مسئول میز خدمت

آقای یوسفی

طبقه همکف - اطلاعات

اطلاعات

13

تایید نهایی صدور جواز در سامانه مدیریت فرایند(هماهنگ) توسط رییس اداره امورطرح ها و سرمایه گذاری

آقای مهندس رحیمی(کفایت-اسدپور)

طبقه اول

25

14

چاپ جواز تاسیس توسط امور تایپ

امور تایپ

طبقه همکف-دبیرخانه

1

15

پاراف مجوز صادره توسط کارشناس مربوطه

کارشناس تخصصی

طبقه اول

35 - 33

16

پاراف مجوز توسط رییس اداره امورطرح ها و سرمایه گذاری

آقای مهندس رحیمی

طبقه اول

25

17

پاراف مجوز توسط معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری

آقای مهندس زینلی پور

طبقه اول

30

18

امضای نهایی مجوز توسط ریاست سازمان

آقای مهندس احمدیه

طبقه دوم

42

19

تشکیل پرونده در بایگانی

آقای قاسمی

زیرزمین-بایگانی

56

20

ابطال تمبر

قسمت نامه های صادره

طبقه همکف-دبیرخانه

1

21

دریافت شماره جواز و تحویل اصل جواز تاسیس به متقاضی

قسمت نامه های صادره

طبقه همکف-دبیرخانه

1

22

تحویل مدارک به بایگانی سازمان

متقاضی

زیرزمین-بایگانی

56

مدارک مورد نیاز جهت صدور جواز تاسیس خارج از شهرک ها ونواحی صنعتی ( اراضی ملی ) :

1. کروکی ومختصات زمین utm ، سایت پلان ، نقشه جانمایی ماشین آلات تولید ، توضیح مختصری ازفرایندتولید

2. انجام استعلام های مورد نیاز از ارگان های ذیربط شامل (** ) از طرف سازمان و آوردن پاسخ استعلام ها به سازمان.

3. واریز فیش 3 برگی تمبر به مبلغ 10000 تومان به شماره حساب 2175310205002 نزد بانک ملی.

4. واریز فیش نیم در هزار سرمایه ثابت به مبلغ حداکثر 100000 تومان به شماره حساب 2175310206000 نزدبانک ملی.

5. مدارک لازم برای متقاضیان حقیقی :اصل شناسنامه یا کارت ملی و کارت پایان خدمت سربازی ( جهت متقاضیان مرد ).

6. مدارک لازم برای متقاضیان حقوقی : اساسنامه- آگهی تاسیس - روزنامه رسمی-آگهی آخرین تغییرات-کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل.

7. تذکر جهت متقاضیان حقوقی : حتما می بایست موضوع فعالیت شرکت مطابق اساسنامه و آگهی تاسیس با عنوان تولید و محصولات مورد درخواست متقاضی در سامانه بهین یاب همخوانی داشته باشد.

8. مطابق تبصره (2) ماده یک (1) دستورالعمل صدور جواز تاسیس به شماره 9/5002 مورخ 18/07/92 صدور جوازتاسیس به نام چند شخص حقیقی و یا چند شخص حقوقی مجاز نمی باشد .

9. جواز تاسیس بر روی زمین با اسناد استیجاری صادر نمی شود.

(** )

- سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان جهت استحضارواعلام نظر

- شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان جهت استحضار و اعلام نظر

- اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان جهت استحضار و اعلام نظر

- معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/کاشان جهت استحضار و اعلام نظر

- فرمانداری محترم شهرستان جهت استحضار و اعلام نظر

- اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان جهت استحضار و اعلام نظر

- بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان جهت استحضارواعلام نظر

- سازمان آب منطقه ای استان اصفهان جهت استحضارو اعلام نظر درخصوص امکان تامین آب مورد نیاز به میزان متر مکعب در سال

- شرکت توزیع برق استان اصفهان جهت استحضار و اعلام نظر در خصوص امکان تامین برق مورد نیاز به میزان کیلو وات

- شرکت گاز استان اصفهان جهت استحضار و اعلام نظر

- اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات استان اصفهان جهت استحضار و اعلام نظر

- منطقه 2 عملیات انتقال گاز استان اصفهان جهت استحضار و اعلام نظر

- شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان جهت استحضار و اعلام نظر

- اداره امورطرح هاوسرمایه گذاری سازمان جهت اطلاع واقدام لازم

- اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان جهت اطلاع واقدام لازم

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/01
تعداد بازدید:
16
Powered by DorsaPortal